Toyota Corolla

Strana 12 z 15
Toyota Corolla
James Bond-Golden Eye, neboli Arecibo observatory