Renault

Strana 13 z 14
Renault
po chvili prisel silny dest, proto ty mlhovky a snizena rychlost